OUTLET RESERVERTE VARER INNBRUDD VIDEO ADGANGSKONTROLL BRANN STRØMFORSYNING / DIVERSE

Populære Lenker  - Salgsbetingelser

 

Salgsbetingelser

Medmindre det foreligger annen skriftlig avtale, som er underskrevet av begge parter, gjelder følgende salgsbetingelser uten unntagelse for ethvert salg fra ADI-ALARMSYSTEM AS ["ADI"] til "kjøper".

1. SÆRLIGE VILKÅR.
ADI’s salg er utrykkelig begrenset til de inneholdte vilkår og enhver angivelse av ytterligere eller endrede vilkår eller betingelser i kjøpers kjøpsordre - eller i noe annet dokument eller noen annen avtale, som ikke er underskrevet av ADI - anses for vesentlige endringer og er således ikke bindende for ADI. ADI’s aksept av kjøpers kjøpsordre er utrykkelig betinget av kjøpets tiltredelse av de heri indeholdte vilkår og betingelser i deres helhet. Kjøpers godkjennelse av forsendelsen fra ADI betraktes som kjøpers aksept av disse salgsbetingelser i sin helhet.

2. TILBUD / PRISER.
ADI’s pristilbud er alene bindende, såfremt kjøper avgir en kjøpsordre innen for den på pristilbudets angivne frist eller, hvor en sådan frist ikke fremgår, innen for 30 dager. Kjøper skal anmode om forsendelse av den samlede bestilte mengde innen 12 måneder fra ordredatoen. I motsatt fall kan ADI velge og la sine normale priser på forsendelsestidspunktet gjelde for allerede leverte forsendelser, selvom disse allerede er fakturerte. Prisene omfatter ikke embalasje, og medmindre det utrykkelig er skrevet, omfatter de ikke installasjon, idriftsettelse eller vedlikehold. Alt produksjonsverktøy, såvel som design, tegninger og enhver annen form for immateriel rettighet frembrakt eller levert i henhold hertil tilhører produsenten av produktene. Såfremt ADI’s inkjøpspriser på noe tidspunkt stiger med 5 % eller mer, kan ADI heve prisen tilsvarende på alle berørte produkter for så vidt angår eksisterende og fremtidige ADI pristilbud og/eller kjøpsordrer fra kjøper.

3. BETALING.
Medmindre ADI har meddelt annet, skal alle betalinger foretas i norske kroner, og alle beløp skal være innbetalt på ADI’s konto senest 30 dager fra fakturadato. Enhver form for bankgebyr i forbindelse med enhver betaling til ADI’s konto skal betales av kjøper. ADI forbeholder seg retten til enhver tid og vurdere kjøpers kredittverdighet. Hvis kjøper ikke oppfyller ADI’s krav til kreditverdighed, kan ADI uten varsel endre eller tilbakekalle kjøpers kredittid. ADI kan således kreve bankgaranti, annen garantistillelse eller forskudsbetaling forut for levering av flere varer. Ved forsinket betaling påløper renter med 2 % pr. påbegyndt måned over Norges Banks til enhver tid gjeldende rentesats [eller den maksimale rentesats tillat i henhold til gjeldende lovgivning]. Kjøper pålegges å avholde samtlige indrivelsesomkostninger på skyldige beløp, herunder advokatomkostninger.

4. LEVERING.
Alle leveringstidspunkter er veiledende, medmindre annet er avtalt skriftlig med ADI.

Enhver risiko for tap eller skade på produkter overgår da til kjøper på det tidspunkt, hvor produktene leveres til kjøper på den valgte leveringsadresse.

Ethvert krav vedrørende manko skal fremlegges skriftligt til ADI senest 30 dager etter levering, idet samtlige produkter i motsatt fall anses som levert og godkjent. Kjøper er ansvarlig for enhver forsinkelse eller økte omkostninger, som ADI påføres som følge av kjøpers handlinger eller unlatelser. Eiendomsretten til produktene overgår til kjøper, når full betaling er gjennomført. Kjøper skal friholde produktene for enhver form for gebyrer og skal, intil full betaling er gjennomført, opplyse tredjepart om eierforholdet.


Enhver faktura, som er mindre enn 500,00 kr eks. moms, vil bli pålagt et ekspedisjonsgebyr, som pr. 01.03.2018 er kr 100,00.
Varer tas utelukkende i retur etter forutgående avtale herom. Kun nye og ubrukte varer kan returneres. Returvarer skal være rengjorte og uskadd. Fabriksemballerende varer tas kun i retur i ubrudt og original embalasje. I fall ADI aksepterer returnering av feilkjøpte varer, beregnes et returneringsgebyr på 20 % av salgsprisen, hvilket dekker fornyet test, klargjøring, lagerbehandling og administrasjon. Tilbudsvarer og varer bestilt på kundeønske mottas ikke i retur. Forsendelsesomkostninger krediteres ikke. ADI forbeholder seg rett til å foreta ytterligere fradrag for eventuelt manglende embalasje eller tilbehør.

5. SKATTER OG AVGIFTER.
Samtlige skatter og avgifter tillegges fakturaen og avholdes av kjøper, medmindre kjøper har gitt ADI med slike skattefritagelseserklæringer, som skattemyndighetene måtte finne tilfredsstillende.

6. FORCE MAJEURE.
ADI er ikke ansvarlig for noen forsinkelse i produksjonen eller leveringen av produkter, såfremt sådan forsinkelse skyldes en force majeure begivenhet, som blandt annet omfatter leverandørers manglende vilje eller evne til å levere produkter, komponenter, servicer, manualer eller annen informasjon som er nødvendig, for at ADI kan levere produktene til kjøper. Forsinkelser i eller nektelse av utstedelse av eksporttillatelse eller frakthendelse eller tilbakekallelse derav eller andre myndighedsforanstaltninger, som ville hindre ADI’s oppfyldelse av kontrakten, brann, jordskjelv, oversvømmelse, dårlige veirforhold, eller andre naturkatastrofer, karantene, epidemi, pandemi eller andre regionale trusler, streik eller lockout, opptøyer, ufred, oppstand, sivil ulydighet, væpnet konflikt, terrorisme eller krig [eller hvor dette er umiddelbart truende] eller enhver annen hendelse, som ADI ikke har innflytelse på. Såfremt force majeure-begivenheten ikke er bragt til opphør innen 90 dager, er partene berettiget til å annullere kjøpers kjøpsordre, og kjøper skal betale ADI for ethvert arbeid utført før annulleringen samt alle rimelige utgifter pådraget av ADI som følge av annulleringen. Såfremt forsinket levering eller oppfyldelse skyldes en force majeure-begivenhet eller kan tilskrives kjøper, forlenges leveringstidspunktet eller oppfyldelsestidspunktet med en periode tilsvarende ADI’s forsinkelse eller med sådan periode, som partene måtte avtale. I tilfelle av ADI’s misligholdelse, forsinkede eller manglende levering av produkter som følge av forhold, som ikke skyldes ovennevnte, er kjøpers eneste muliget mot ADI å annullere kjøpsordren ved å på forhånd sende en skriftlig melding til ADI. ADI forbeholder seg retten til å levere enhver ordre som én eller flere leveranser.

7. ANNULLERING.
Kjøpsordrer kan ikke annulleres uten ADI’s forutgående skriftlige samtykke. Leveringstidspunktet for produkter med en forsendelsesdato innen for 30 dager kan ikke endres, og varene kan ikke avbestilles. Leveringstidspunktet for produkter med en forsendelsesdato innen for 30 til 60 dager kan endres med ADI’s forudgående skriftlige samtykke og såfremt leveringstidspunktet endres ut over de 60 dager, kan leveringstidspunktet for dette vareparti ikke endres ytterligere. Uanset ovenstående skal kjøper avholde annulleringsomkostninger, som kan inkludere [a] en prisjustering basert på den leverte mengde produkter, [b] samtlige direkte såvel som indirekte omkostninger forbundet med kjøpers annullering av en kjøpsordre, [c] alle omkostninger forbundet med samtlige de til spesialfremstillede varer nødvendige spesialmaterialer og [d] en rimelig godtgørelse for forholdsmessige omkostninger og forventet inntjening i overensstemmelse med gjeldende bransjestandarer. ADI kan helt eller delvist annullere en kjøpsordre som følge av kjøpers misligholdelse av nærværende salgsbetingelser eller kjøpers konkurs, insolvens, oppløsning eller betalingsstans.

8. SKADESLØSHOLDELSE VED KRENKELSER.
[a] ADI forplikter seg til [I] å inntre i eller megle ethvert krav eller saksanlegg mot kjøper, hvor det alene gjøres gjeldende, at et produkt produsert og levert alene av ADI i henhold hertil direkte krenker tredjeparts norske patent, opphavsrett eller topografi, og [II] at avholde enhver omkostning og skadeserstatning tilkjent tredjepart, forutsat at: [A] ADI straks informeres skriftligt om slikt krav, [B] ADI overdras full kontroll med føringen av en sådan sak eller inngåelse av et slikt forlik ved innhentelse av advokatbistand etter ADI’s eget valg og [C] kjøper forsyner ADI med alt tilgjengelig materiale. Idet ADI er overdratt full kontroll i forbindelse med førelsen av enhver sak vedrørende påstand om krenkelse i henhold hertil, hefter ADI under ingen omstendigheter for kjøpers eventuelle utgifter til advokatbistand. ADI kan ikke gjøres ansvarlig for sådanne krav, som vedrører produkter, som ikke er levert av ADI, men ADI vil til kjøper videregi den kompensasjon, som ADI måtte motta fra produsenten.
[b] ADI er ikke ansvarlig for noe innen- eller utenrettslig forlik inngått i forbindelse med tredjepartskrav uten ADI’s skriftlige samtykke. ADI har ingen forpliktelser i relasjon til, og nærværende pkt. 8 finner ikke anvendelse i forbindelse med, noen påstand om krenkelse av tredjeparts rettigheter, som vedrører [I] varer, som ikke er oppført i ADI’s katalog eller varer utviklet i henhold til kjøpers anvisning, design, metode eller beskrivelse, [II] bruken av produkter i kombinasjon med andre enheter, såfremt sådan krenkelse kunne være ungått ved å ikke benytte sådan kombinasjon, [III] produkter, som er blitt endret, såfremt sådan krenkelse kunne ha vært ungått ved ikke å ha endret varene, [IV] varer, som ikke benyttes til deres normale formål, eller [V] software, såfremt slikt software ikke er siste versjon av den av ADI lanserte software. Kjøper forplikter seg til å inntre i, skadesløsholde og friholde ADI mot og for ethvert krav, saksanlegg eller rettsak av enhver art som følge av de i dette pkt. 8[b] anførte anvarsfraskrivelser.
[c] ADI kan til enhver tid, etter at et krav er fremstilt, eller såfremt ADI anser det for sansynlig, at et slikt vil bli fremstilt, eller etter en kompetent domstols avgivelse av en forbudsdom, som ikke kan ankes, fritt [I] sikre kjøpers rett til fortsat bruk av de pågjeldende produkter, [II] erstatte eller endre produktene eller [III] motta de pågjeldende produkters retur og refundere kjøpsprisen med fradrag av en årlig værdiforringelse på 20 % fra forsendelsestidspunktet. Foranstående utgjør ADIs fulle erstatningsansvar og kjøpers eneste misligholdelse for noen faktisk eller påstått krenkelse av immaterielle rettigheter. Nærværende pkt. 8 trer i stedet for enhver annen uttrykkelig, underforstått eller lovpliktig garanti ved krenkelse.

9. SOFTWARE.
Følgende vilkår gjelder for enhver software, som er solgt separat eller er installert i et produkt levert av ADI, medmindre det er inngått en softwarelisensavtale vedrørende slikt software. Softwaren utgis i lisens; den selges ikke. Med forbehold for kjøpers overholdelse av ovenstående salgsbetingelser gir ADI hermed kjøper en personlig, begrenset, ikke eksklusiv rett til å benytte objektkoden til softwaren utelukkende til kjøpers interne bruk. Lisensen er begrenset til sådan[ne] produkt[er] og/eller lokasjon[er], som måtte være angitt på kjøpers kjøpsordre, hvor nevnte dokument tjener som enten et pristilbud eller som ordrebekreftelse. Enhver annen bruk er ikke tillatt. ADI forbeholder seg enhver [eller hvor relevant, sine leverandørers] eiendomsrett til enhver software levert i henhold hertil, som inneholder fortrolige og beskyttede opplysninger, og hvilken eiendomsrett uten begrensning inkluderer samtlige patentrettigheter, opphavsrettigheter, varemerkerettigheter og forretningshemmeligheter. Kjøper forplikter seg til å ikke selge, overdra, utgi softwaren i underlisens, foreta reverse compilation, disassembly eller å videredistribuere softwaren, medmindre annet utrykkelig fremgår av disse salgsbetingelser. Kjøper forplikter seg også til ikke å kopiere, videregi, distribuere eller fremvise noen sådan software eller på annen måde å gjøre softwaren tilgjengelig for tredjepart [medmindre ADI skriftligt har gitt samtykke hertil] eller tillate uberettiget bruk av softwaren. Såfremt softwaren leveres med et produkt leveret av ADI, kan kjøper alene overdra sin lisens til softwaren til tredjepart i forbindelse med kjøpers salg av det produkt, hvorpå softwaren er installert. ADI kan si opp nevnte lisens i tilfelle av kjøpers misligholdelse av disse salgsbetingelser.

10. GARANTI.
ADI garanterer, at produktene i enhver vesentlig henseende er fri for defekter og feil, og at produktene er i overensstemmelse med produsentens spesifikasjoner og/eller tegninger, i en periode på 12 måneder fra leveringsdatoen, eller i en annen periode, som ADI skriftligt måtte ha opplyst kjøperen om, eller som fremgår av ADI’s siste produktkatalog, følgeseddel, faktura eller i en separat garantierklæring.

Kjøper kan returnere produkter, som i garantiperioden blir defekte, idet kjøper skal forutbetale transporten til ADI, og ADI kan [etter eget valg] velge å reparere eller erstatte slike produkter eller å yte et forholdsmessig avslag i kjøpsprisen for produktene og returnere produktene til kjøper til de lavest mulige omkostninger, idet en sådan transport skal være forutbetalt av ADI. Returnerte varer vil ikke bli akseptert, såfremt disse ikke er ledsaget av et autorisasjonsnummer [RMA], som er oppnådd i forkant av forsendelse av produktene til ADI. ADI påtar seg inget ansvar for noen form for produktprogrammering eller data inneholdt i produkter, som returneres til ADI under garantiperioden. ADI’s prosedyre for håndtering av produkter, som blir returnert under garantiperioden, kan utleveres av ADI etter kjøpers anmodning. Reparerte eller erstattede produkter skal være omfattet av garantien i den resterende del av garantiperioden eller i 90 dager fra forsendelsen, idet den lengste av de to perioder skal legges til grund.
Uanset foranstående bestemmelser skal produkter, som er utsatt for forurensning, slitasje og aldring eller utbrenning gjennom bruk, ikke anses som defekte på grunn av sådan forurensning, slitasje og aldring eller utbrenning. Ingen garanti skal finne anvendelse, såfremt defekten eller skaden etter ADI’s eller produsentens skjønnsmessige vurdering er forårsaket av eller relaterer seg til installasjon, kombinasjon med andre deler eller produkter, modifikasjoner til eller reparasjoner av noen produkter foretatt av andre enn av ADI, eller som er et resultat av kjøpers handlinger, unlatelser, misbruk eller uaktsomhet. Denne garanti skal videre ikke finde anvendelse, såfremt garantimerker, serienummere eller varenummere er blitt beskadiget. Da ADI er distributør av produkter produsert av tredjeparter, skal ADI’s ansvar for garantier og skadesløsholdelse i relasjon til sådanne produkter ikke må overstige det beløp, som er akseptert av produsenten av produktene.

Software, som er fakturert separat og/eller anvendt i de produkter, som er faktureret - og garantert av produsenten, vil bli levert på et medium, som er fri for defekter og feil under normal bruk, så lenge slikt hardware og/eller system er omfattet av den pågjeldende garantiperiode. Under denne periode vil ADI uten betaling erstatte et slikt medium, såfremt dette måtte vise seg defekt. For så vidt angår kvaliteten eller yteevnen av enhver form for software eller data, er slike levert som de er og forefinnes og uten garanti.

Hvis ADI leverer noen serviceytelser til kjøper, herunder, men ikke begrenset til, produkttrening eller assistanse med konfigurasjon av produktene, skal ADI levere sådanne tjenesteytelser i overensstemmelse med sædvanlige bransjestandarder og til sådanne priser, som måtte være spesifisert av ADI i dets til enhver tid gjeldende prisliste. ADI aksepterer intet ansvar over for kjøper, som måtte oppstå ut fra leveringen av sådanne tjenesteytelser.

Disse garantier og betingelser er eksklusive. Produktene er ikke underlagt andre former for garantier, ansvar eller forpliktelser, det være seg uttrykkelige eller tause, herunder garantier for tilfredsstillende kvalitet og egnethet til et bestemt formål. Kjøper bærer ansvaret for å sikre, at produktene er egnede til det formål, som produktene benyttes til. ADI innestår eller garanterer ikke for, at produktene ikke blir kompromittert eller omgått eller at produktene vil forhindre noen personskade eller tap av formuegoder, tyveri, brann, eller lignende; eller at produktene i ethvert tilfelle vil utgjøre tilstrekkelig sikkerhet eller beskyttelse. Kjøper er inneforstått med at en korrekt installert og vedlikeholdt alarm alene er egnet til å redusere risikoen for tyveri,, brann eller andre begivenheter, som måtte oppstå uten å ha en alarm, og at en alarm ikke utgjør en forsikring mot eller en garanti om, at slike begivenheter ikke vil intreffe eller at det ikke vil oppstå personskade eller tap av formuegoder som følge herav.

Ovenstående garantier ytes alene til kjøper og kan ikke overdras eller overføres til tredjepart på noen måde.

11. ANSVARSBEGRENSNING.
[a] ADI er under ingen omstendigheter ansvarlig for [I] noe indirekte tap eller følgetap, [II] noe tap som følge av driftstap, [III] tap av avanse, [IV] tap av omsetning, [V] brukstap i forbindelse med noen eiendom eller formue, [VI] tap av forventede besparelser, eller [VII] mistede data. ADI er ikke erstatningsansvarlig for noe tap eller noen skade, hvor slikt ansvar oppstår som følge av ADI’s viten om muligheten for at et slikt tap eller skade oppstår.
[b] ADI’s erstatningsansvar i relasjon til noen kjøpsordre eller for øvrig i henhold til disse salgsbetingelser kan ikke overstige avtalesummen for det spesifikke produkt, som gir anledning til erstatningskravet.
[c] Disse ansvarsfraskrivelser og -begrensninger finner anvendelse, uansett hvorledes tapet eller skaden er oppstått og uanset enhver ansvarsteori, det være seg innen for kontrakt, uten for kontrakt, garanti mv.
[d] Partene forplikter seg til ikke å søke om å fraskrive eller begrense deres ansvar i tilfelle av: [I] død eller personskade forårsaket av uaktsomhet, [II] bedrageri, eller [III] hvor ansvarsbegrensning ikke lovligt kan skje.
[e] Kunden skal skadesløsholde ADI for ethvert krav, erstatningskrav, tap, omkostninger og utgifter, som ADI måtte blitt påført som følge av krav, som tredjepart enten har reist over for ADI på grundlag av kombinasjon eller bruken av produkter med inkompatible avledede produkter, som måtte være forbundet med de produkter, eller andre enheter, for hvilke ADI ikke bærer noe ansvar over for kjøper i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser.

12. ANBEFALINGER.
Enhver anbefaling eller bistand ytet av ADI vedrørende bruk, design, anvendelse eller betjening av produktene skal ikke fortolkes som noen uttrykkelig eller taus garanti eller erklæring av noen art, og kjøper aksepterer sådan informasjon for egen risiko og uten noen form for forpliktelse eller ansvar for ADI. Det er alene kjøpers ansvar og fastslå produktenes egnethet til bruk i kjøpers applkasjon[er]. ADI’s manglende anbefalinger eller bistand skal ikke medføre noe erstatningsansvar for ADI.

13. LOVGIVNING.
a] Kjøper forplikter seg til å overholde alle gjeldende lover, bekjentgjørelser og forordninger udstedt av noen kompetent offentlig myndighet i noe land, herunder men ikke begrenset til sådan amerikansk eller annet lands lovgivning, som regulerer enhver import og eksport av de av ADI leverte produkter og kjøper forplikter seg til å innhente samtlige påkrevede import- og eksporttillatelser i forbindelse med noen efterfølgende import, eksport, re-eksportering, overdragelse og bruk av ethvert produkt eller enhver teknologi eller software kjøpt, gitt i lisens av og mottatt fra ADI. Medmindre annet er skriftligt avtalt, forplikter kjøper seg til ikke å benytte produktene i forbindelse med noen aktivitet, som involverer kjernespaltning [fission] eller fusion eller benyttelse eller håndtering av noe atommateriale eller atom-, kjemiske eller biologiske våpen.
b] Produkter og serviceytelser levert av ADI i henhold hertil produseres og leveres i overensstemmelse med gjeldende lovgivning. Kjøper bekretter å ville sikre, at alle produkter installeres og benyttes i overensstemmelse med Arbeidsmiljøloven , og kjøper forplikter seg til å holde ADI skadesløs for alle omkostninger, krav, saksanlegg eller ethvert erstatningsansvar, som måtte oppstå i forbindelse med nevnte lov, eller som følge av kjøpers levering eller tredjemans bruk av produktene.

14. INGEN MOTREGNING.
kjøper kan ikke motregne noe fakturabeløb i noe beløb, som ADI måtte skylde eller senere komme til å skylde kjøper eller dennes konsernforbundet virksomheter.

15. AVFALL AV ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER [WEEE]
a] De anførte priser inkluderer ikke gjenvinningsomkostningene for produkter omfattet av WEEE-direktivet 2002/96/EF og WEEE-avgifter tillegges således eventuelt de anførte priser.
b] Medmindre det i henhold til pkt. 15a ovenfor er avkrevd et gebyr herfor, og såfremt bestemmelsene i WEEE-direktivet 2002/96/EF som implementert i nasjonal lovgivning finner benyttelse på produktet, påhviler finansieringen og organiseringen av bortskaffelsen av det elektriske og elektroniske utstyr kjøper, som hermed påtar seg dette ansvar, og kjøper forplikter seg til å holde ADI skadesløs for så vidt angår samtlige sådanne forpliktelser. Kjøper forplikter seg til å ivareta innsamlingen, forarbeidet og gjenvinning av produktene i overensstemmelse med gjeldende lovgivning og forplikter seg til å la denne forpiktelse overgå til sluttbrukeren av produktene. Kjøpers manglende overholdelse av disse forpliktelser kan medføre strafferetslige sanksjoner i henhold til lokal lovgivning.

16. LOVVALG.
Nærværende salgsbetingelser reguleres av Norsk lov, bortset fra norsk lovs internasjonale privatsrettslige regler. FNs konvensjonen om avtaler om internasjonale kjøb av løsøre [CISG] fra 1980, som senere endret, faller ikke under disse salgsbetingelser. De norske domstoler har enekompentanse til å avgjøre eventuelle tvister, som måtte oppstå som følge av disse salgsbetingelser.

17. SKADESLØSHOLDELSE.
kjøper forplikter seg til å holde ADI skadesløs for enhver omkostning og ethvert erstatningskrav, herunder advokatomkostninger, som ADI måtte lide som følge av kjøpers faktiske eller truende misligholdelse av disse salgsbetingelser.

18. AVSLUTTENDE BESTEMMELSER.
Partene kan utveksle fortrolige opplysninger i forbindelse med oppfyllelse eller utførelsen av en kjøpsordre. Partene bevarer hver for seg eiendomsretten til de fortrolige opplysninger, de videregir til den annen part, idet sådanne opplysninger skal behandles fortrolig av den annen part i 5 år fra videregivelses-tidspunktet. Nærværende bestemmelse gjelder ikke oplysninger, som er [a] kjent av offentligheten på videregivelsestidspunktet, eller som senere blir kjendt av offentligheten, uten at dette kan tilregnes mottakeren, [b] kjent av mottakeren på videregivelsestidspunktet, uten at dette kan tilregnes mottakerens skadegjørende handling, [c] mottatt av mottakeren fra tredjemann uten de i nærværende bestemmelser inneholdt begrensninger, eller [d] utviklet av mottakeren selv. Partene bibeholder hver eiendomsretten til egne fortrolige opplysninger, herunder uten begrensning samtlige patentrettigheter, opphavsrettigheter, varemerkerettigheter og forretningshemmeligheter. Såfremt en part mottar fortrolige opplysninger forplikter denne seg til ikke å videregi sådanne fortrolige opplysninger uten forutgående skriftligt samtykke fra den annen part, idet ADI sådan er berettiget til å videregi fortrolige opplysninger til sine assosierende selskaper, medarbeidere, styremedlemmer, rådgire, agenter og kontraktparter. Disse salgsbetingelser utgjør hele avtalegrunnlaget mellom ADI og kjøper og erstatter alle forutgående avtaler, skriftlige såvel som mundtlige, mellom partene og kan ikke endres, medmindre sådan endring foretas skriftligt og underskrives av partene. Kjøper er uberettiget til uten ADI’s forutgående skriftlige samtykke og overdra sine rettigheter eller forpliktelser i henhold til nærværende salgsbetingelser. ADI er uberettiget til uten kjøpers samtykke i å overdra sine forpliktelser i henhold til nærværende salgsbetingelser. Ingen opplysning, garantierklæring, intern samhandel eller handelsbruk, som ikke er inneholdt eller utrykkelig nevnt her, skal være binnende for ADI. De anvendte overskrifter er alene inkludert av hensyn til lesningen av disse salgsbetingelser og skal således ikke innvirke på fortolkningen herav. Såfremt ADI på noe tidspunkt unnlater å håndheve de heri indeholdte bestemmelser, skal dette ikke anses som et avkall herpå eller på ADI’s rett til heretter at håndhæve enhver bestemmelse heri. Såfremt en bestemmelse heri erklæres ulovlig, ugyldig eller uten retskraft, skal dette ikke berøre de øvrige bestemmelser, og en slik bestemmelse skal erstattes av en bestemmelse, som ligger så tett opp av hensikten med den oprinnelige bestemmelse som mulig. Enhver bestemmelse inkludert i denne salgsbetingelse, som etter sitt innhold skal forbli i kraft etter annullering, avbestilling eller oppfyllelse av kjøpers kjøpsordre etter ADI’s godkjennelse skal forbli gjeldende etter sådan annullering, avbestilling eller oppfyllelse. Det tas forbehold for taste- og skrivefeil. Disse salgsbetingelser medfører ingen rettigheter eller fordeler for tredjepart.

19. SPRÅK.
I tilfelle av uoverensstemmelse mellom den engelske versjon av disse salgsbetingelser og enhver oversettelse herav skal den norske versjon være gjeldende.

ADI-ALARMSYSTEM AS

April 2010